จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

  1. เพื่อเปิด “พื้นที่ทางสังคม” ให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม และความตระหนักรู้ในตนเองในฐานะ “ปัจเจกบุคคล”
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
  3. เพื่อขยายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีพลังกลุ่มในการทำงานเพื่อสนับสนุนและสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ