จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย ภาคีเครือข่าย
การศึกษาเพื่อการเยียวยา
วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร บทความที่น่าสนใจ ประมวลภาพ


                การประชุมสภาคนพิเศษริเริ่มโดย Thomas Kraus อดีตผู้อำนวยการชุมชนบำบัดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษแนวมนุษยปรัชญา ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี  Thomas Kraus และกลุ่มเพื่อนได้เตรียมงานการประชุมสภาคนพิเศษในภาคพื้นยุโรป และขยายไปยังประเทศต่างๆ  ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลที่มี ความต้องการพิเศษ  สร้างโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคม
                การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ก้าวไปด้วยกัน”  ริเริ่มโดยกลุ่มการศึกษาบำบัดและสังคมบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษ  มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนที่ สังคมมองว่ามีความต้องการที่แตกต่าง  สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ที่มีความ ต้องการพิเศษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลเหล่านี้  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษให้มีพลังกลุ่มในการเป็นกระบอกเสียงแทนบุคคลเหล่านี้ในอนาคต
                การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วังรี  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 111 คน  โดยเป็นบุคคลที่มีความต้องการ พิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน  อายุระหว่าง 16-33  ปี  ร่วมด้วยจิตอาสา ผู้ดูแล และผู้ปกครอง ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ การฟังบรรยาย  การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย  การเดินเล่นในธรรมชาติ การสันทนาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ แบ่งปันประสบการณ์
                แนวคิดเบื้องหลังการประชุมสภาคนพิเศษ อยู่บนฐานการมองมนุษย์ตามแนวมนุษยปรัชญา ด้วยเชื่อในศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนซึ่งมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกัน  บุคคลที่มีความต้องการพิเศษมีความเป็นมนุษย์ เฉกเช่นเดียวกับคนทั่วไป  มนุษย์ซึ่งประกอบด้วยกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่แม้กายและจิตใจจะแสดงออกถึงความบกพร่อง แต่จิตวิญญาณนั้นสมบูรณ์ไม่ต่างจากคนทั่วไป  สิ่งสำคัญ คือ  การยอมรับต่อความบกพร่องและอุปสรรคนั้นว่า  เป็นสิ่งที่มีความหมาย  เป็นเมล็ดพันธุ์ของความแข็งแกร่งที่จำเป็นต้องยอมรับสภาพและการสร้างโอกาสที่จะเอาชนะ  ความไม่สามารถและความทรมานนั้นได้ เป้าหมายของงานทางด้านสังคมบำบัด คือการค้นให้พบความสามารถและความสนใจของเด็กที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้น
                การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการเดิม คือ “ก้าวไปด้วยกัน” โดยขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ การประชุมสภาคนพิเศษในครั้งนี้ใช้คำขวัญที่ว่า “หนึ่งคน หนึ่งความหมาย ที่อยากให้สังคมเข้าใจ” เป็นจุดเน้นของการทำงานเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนผู้คนในสังคมที่เข้าใจ ให้การสนับสนุน เกื้อกูล และช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในการทำงานกับบุคคล  ที่มีความต้องการพิเศษยังมีจำกัด ภารกิจอีกประการหนึ่งของโครงการก้าวไปด้วยกัน 2 จึงต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนสังคมรอบข้าง ดังนั้น การเตรียมการก่อนการประชุมและการขยายประสบการณ์หลังจากการประชุมสภาคนพิเศษจึงเป็นภารกิจสำคัญ นอกเหนือไปจากการจัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 2 โดยเป็นการทำงานในลักษณะการจัดอบรม ให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ดูแลบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครอง จิตอาสา และผู้สนใจ