จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

“กิจกรรมการอบรมจิตอาสา
วันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ เฮือนกาฬสินธุ์ สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์”
"การประชุมเตรียมความพร้อมก่อน "ก้าวไปด้วยกัน"
(Pre Congress for People with Special Needs in Thailand#4)
วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ วังม่วง รีสอร์ท จ.มหาสารคาม

การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลพิเศษ ผู้ดูแล ผู้ติดตาม ผู้ปกครอง จิตอาสาและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม2559 ประชุมเตรียมงานการประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน" ครั้งที่ 3: หัวใจดวงนี้มีรักกิจกรรมการอบรมจิตอาสา
วันที่ ๒๗ เมษายน ๕๗
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลพิเศษและผู้ติดตามก่อนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีกัลปพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการประชุม
สภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๒
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 2


การอบรมแกนนำ การอบรมจิตอาสา กิจกรรมปฐมนิเทศ การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 1
       
     
การประชุมสรุป