จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

ข่าวการประชุมเตรียมงานการประชุมสภาคนพิเศษ “ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 3

           เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม2559 คณะกรรมการภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยาและผู้แทนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมงานการประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน" ครั้งที่ 3: หัวใจดวงนี้มีรัก ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 14-17 ก.ค.59 ณ จังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้แทนจากภาคีเครือข่ายทุกแห่ง


คณะกรรมการและผู้แทนจากภาคีเครือข่ายร่วมกันประชุมพิจารณาร่างโครงการและแผนงาน

วันที่ 9 ม.ค. 59 คณะกรรมการฯ สำรวจพื้นที่ทำกิจกรรม ณ สวนร่มกัลปพฤกษ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 ม.ค. 59
คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย และเยาวชนพิเศษร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์

วันที่ 9 ม.ค. 59
คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย และเยาวชนพิเศษร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์

วันที่ 9 ม.ค. 59
สำรวจพื้นที่ทำกิจกรรมที่ศูนย์ค้ำคูณ 2 อำเภออุบลรัตน์

วันที่ 10 ม.ค. 59
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยานำเสนอโครงการและแผนงานต่อเยาวชนพิเศษ
ชมรมพ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนพิเศษ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการประชุม