จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
“ต้อนรับทุกความสามารถ”

เวลา

กิจกรรม

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. พิธีเปิด
10.00 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.30 น. ทัศนศึกษา : สัมผัสกรุงเทพฯ
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 - 15.30 น. งานแถลงข่าว การประชุมสภาคนพิเศษแห่งเอเชีย
15.30 - 16.30 น. การบรรยาย โดยอค์ปาฐก
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น
19.00 - 20.00 น. บายศรีสู่ขวัญ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
“แบ่งปันความสามารถ”

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. เวทีอภิปราย
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย (รอบ 2)
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. พื้นที่แสดงความคิดริเริ่ม และตลาดนัดชุมชน
15.00-18.00 น. กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-20.30 น. งานวัฒนธรรม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
“เปิดเผยความสามารถ”

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. เวทีอภิปราย
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย (รอบ 1)
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. พื้นที่แสดงความคิดริเริ่ม และตลาดนัดชุมชน
15.00-18.00 น. เยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-20.30 น. พื้นที่แสดงความสามารถ

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
“ร่วมยินดีในความสามารถ”

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. สะท้อนคิดกลุ่มย่อย
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. นำเสนอประเด็นการเรียนรู้
11.30-12.00 น. พิธีปิด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน