จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย ภาคีเครือข่าย
การศึกษาเพื่อการเยียวยา
วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร บทความที่น่าสนใจ ประมวลภาพ
 

กำหนดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา

กิจกรรม

15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 – 18.00 น. พิธีเปิด
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
19.00 - 20.00 น. บายศรีสู่ขวัญ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา

กิจกรรม

07.00 – 08.00 น. โยคะยามเช้า
08.00 – 08.45 น. อาหารเช้า
08.45 – 09.15 น. วงกลมรับขวัญวันใหม่
09.15 - 10.00 น. วงสนทนา “ครอบครัว...วงกลมแรกในชีวิต” โดย ตัวแทนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. วงกลมกิจกรรมตามความสนใจ
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. โยคะยามบ่าย ผ่อนคลาย หายใจ
13.30 – 18.00 น. ทัศนศึกษาเมืองกาฬสินธุ์
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
19.00 – 20.00 น. วงกลมสภาคนพิเศษระดับโลก “The first world congress for people with
disabilities in Russia” โดย ตัวแทนประเทศไทย และ Thomas Kraus

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา

กิจกรรม

07.00 – 08.00 น. โยคะยามเช้า
08.00 – 08.45 น. อาหารเช้า
08.45 – 09.15 น. วงกลมรับขวัญวันใหม่
09.15 - 10.00 น. ปาฐกถา “จากวงกลมครอบครัว สู่วงกลมใหม่ ๆ ในชีวิต” โดย นายแพทย์พร พันธุ์โอสถ
10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. วงกลมกิจกรรมตามความสนใจ
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. โยคะยามบ่าย ผ่อนคลาย หายใจ
13.30 – 18.00 น. วงกลมกว้างใหญ่ในอ้อมกอดธรรมชาติ: ดูแลต้นไม้ ใบหญ้า สิ่งแวดล้อม
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
19.00 – 20.00 น. งานวัฒนธรรม “วงกลมนี้มีเราทุกคน”

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา

กิจกรรม

07.00 – 08.00 น. โยคะยามเช้า
08.00 – 08.45 น. อาหารเช้า
08.45 – 09.00 น. วงกลมรับขวัญวันใหม่
09.15 - 09.45 น. วงเสวนา “ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไรในสังคม” โดย ตัวแทนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากกลุ่มต่าง ๆ
09.45 – 10.00 น. อาหารว่าง
10.00 – 11.00 น. ประเมินผลการประชุม ย้อนดูวงกลมที่วาดหวังไว้
11.00 – 11.30 น. พิธีปิด
11.30 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ