จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย ภาคีเครือข่าย
การศึกษาเพื่อการเยียวยา
วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ
 

tentative schedule

 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
“Welcoming All Seeds”

เวลา

กิจกรรม

13.30-14.30 น. ลงทะเบียน
14.30-16.00 น. การแถลงข่าว
16.00-18.00 น. พิธีเปิด
18.00-19.00 น. อาหารเย็น
19.00-20.00 น. บายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
“Sharing Our Stories”

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. วงสนทนา "แบ่งปันเรื่องราว"
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Workshops
12.00-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. พื้นที่สำหรับผู้ริเริ่ม
15.00-18.00 น. ทัศนศึกษา 1
18.00-19.00 น. อาหารเย็น
19.00-20.30 น. การแสดงดนตรี

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันศุกร์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
“Towards Work and Responsibilities”

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. วงสนทนา "Towards work and responsibility"
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Workshops
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.30-18.00 น. สาส์นสู่โลก "Ourmessage to the world"
18.00-19.00 น. อาหารเย็น
19.00-20.00 น. ค่ำคืนวัฒนธรรม

วันเสาร์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
“Our Message to the World”

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. สนทนากลุ่มย่อย "Reflection and Impression in a small group"
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.30 น. นำเสนอผลงาน และพิธีปิด
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน