จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 4

"การประชุมเตรียมความพร้อมก่อน "ก้าวไปด้วยกัน" (Pre Congress for People with Special Needs in Thailand#4)
วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ วังม่วง รีสอร์ท จ.มหาสารคาม