จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

   1. กลุ่มการศึกษาบำบัด และสังคมบำบัดแนวมนุษยปรัชญา

  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

  3. สถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก จังหวัดเชียงใหม่

  4. มูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ

  5. เครือข่ายฮักลูก จังหวัดขอนแก่น

  6. สถาบันที่ปรึกษาครอบครัว care club